f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
เส้นทางที่ใช้ความเร็วตามกฎกระทรวงฉบับใหม่
ลงวันที่ 29/03/2564

เส้นทางตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน - พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา - อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้


'