f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 3004
ลงวันที่ 09/11/2564

การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล-ซับสมอทอด
ระหว่าง กม.107+550 – กม.108+600
วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 น. ถึง ๑2.3๐ น..
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

http://www.publicconsultation.opm.go.th/.../P25641107001


'