f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
ลงวันที่ 10/06/2562
 1. นายชิต พงษ์สันต์รัตน์                 1 พฤษภาคม 2531 -  28 ตุลาคม 2535

 2. นายณรงค์ ไชยวงศ์                    29 ตุลาคม  2535 – 13 ตุลาคม 2542

 3. นายพิเศษ พงศกรภัทร                 13  ตุลาคม 2542 -  11  ธันวาคม  2544

 4. นายสัมพันธ์ ทองย้อย                  11  ธันวาคม  2544   -  15  ตุลาคม  2545

 5. นายเกรียงแสง ติรธรรมเจริญ        15  ตุลาคม  2545   -  13  ตุลาคม  2549

 6. นายอโณทัย ชัยมงคล                 13  ตุลาคม  2549   -  31  ตุลาคม  2550

 7. นายแสนสิทธิ์ วินโกมินทร์             1  พฤศจิกายน  2550  -  28  ธันวาคม  2551

 8. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง             28  ธันวาคม  2551  -  8 ธันวาคม 2553  

 9. นายพิพัฒ กาญจนากร                8 ธันวาคม 2553    -  20  พฤษภาคม  2554 

 10. นายสมนึก แก้วจินดา                  20  พฤษภาคม  2554    -  30  กันยายน  2559

 11. นายอนิรุธ สุทัศน์ ณ อยุทธยา       3  ตุลาคม 2554   -  30  กันยายน  2560

 12. เรืออากาศตรีอภิรักษ์ วัชรวิทูร       1  ตุลาคม  2560  -  2  ธันวาคม  2561

 13. นายชาญวิทย์  จันทร์ทับ              3  ธันวาคม  2561  -  ปัจจุบัน


'