f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 12/06/2562

ข้าราชการ   26   ราย

ลูกจ้างประจำ   37  ราย

พนักงานราชการ  22  ราย

ลูกจ้างงานเงินทุน  1  ราย

ลูกจ้างชั่วคราว  199  ราย


'