f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
แผนที่สังเขปเขตควบคุมแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
ลงวันที่ 18/06/2562

'