f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562

วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 เรื่องรายงานแผน/ ผลการดำเนินงาน งานบำรุงปกติ ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการเบิกจ่าย – งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนงาน ปี 62, 63 ติดตามการรายงานการรุกล้ำเขตทางหลวง รายงานไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาจราจร รายงานอุบัติเหตุระบบ HAIMS รายงานภัยพิบัติ และการของบประมาณฉุกเฉิน การติดตามการรื้อถอนป้าย การติดตามการรายงานเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์